MEDYA SOSYOLOJİSİBu kitabın basım,  yayım ve satış hakları Anadolu  Üniversitesine aittir.
“Uzaktan  Öğretim” tekniğine  uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün  hakları saklıdır.
İlgili kuruluştan  izin almadan kitabın tümü  ya  da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt

veya  başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz.

Copyright © 2012 by Anadolu  University

Copyright © 2014 by Anadolu  University


Önsöz

İletişim,  insanı  ve toplumunu anlama çabasındaki bilimlerin içinde  ve kesişme noktasında yer  alır.  Dolayısıyla, iletişimi anlama oldukça kapsamlı bilmeyi gerek- tirir. Medya  sosyolojisi kitabı, bu bilme  gereksiniminin önemli  bir parçası olan teknolojiyle aracılanmış iletişim  konusunda öğrencilerin  yetişmesine katkıda bu- lunmak için  hazırlandı. Bu  katkı  için  Birinci  Ünitede  insan,  toplum,  bilme,  bilgi üretimi,  bilim,  sosyoloji ve iletişim arasında bağlar kurularak gerekli temel  bilgiler sunuldu. Medya  sosyolojisi örgütlü  bir üretim  ve  ilişki yapısını  anlamayı içerdiği için,  İkinci Ünite’de  doğal yapıdan teknolojiyle aracılanmış yapıya doğru gelişmiş olan  iletişimin  belirleyici temel  öğeleri  (toplumda iletişime  gereksinim, amaç, araç,  bağlam, tür, tarz, üretilen ve sorumluluk) açıklandı. Üçüncü  Ünite biyolojik, kişisel ve kişiler arası  yapılara ve bu yapılardaki medya kullanımına ayrıldı. Kişi- sel ve kişiler arası  iletişim ve medya kullanımı çeşitli yoğunluktaki örgütlü  yapılar içinde  gerçekleştiği  için  Dördüncü  Ünitede  sosyolojik bağlamda  örgütlü  yapılar, özellikleri, gelişmeleri ve bu  yapılardaki iletişim ele  alındı. Medya  sosyolojisinde kitle  iletişim örgütlenmeleri ve kitle  iletişimi yapılardaki iletişim özel  bir yer  kap- lar.  Bu nedenle, Beşinci Ünitede  kitle  iletişiminin  örgütlenmesi, gelişmesi,  örgüt- sel  ilişkiler  ve  anlamları üzerinde duruldu. Altıncı  Ünite  kitle  iletişiminde  ürün üretimi,  profesyonel pratikler, profesyonel ideolojiler, içerik  biçimlendirilmesi, medyada temsil,  medyada sosyal  sorumluluk ve denetim, kitle  iletişimi ürün  da-
ğıtımı ve tüketimi  ve kitle  iletişimini  açıklayan temel  yaklaşımlar konularına ayrıl- dı.  Yedinci  Ünitede  2000’lerin başından  beri  medya sosyolojisinde artan  şekilde yer  alan  bilgisayarla  aracılanmış iletişim  açıklandı. Son  Ünitede  ise  ulus  i  ve uluslar arası  yapılardaki iletişim ve bu iletişimlerdeki medya konusu incelendi.
Medya  Sosyolojisi kitabı  iletişim alanında uzun  bir deneyimin ve bu deneyime katkıları olan  Nermin  Abadan-Unat ve Ünsal  Özkay’dan Paul  Lazarsfeld,  Herbert Schiller, Stuart Ewen,  Vincent  Mosco ve Korkmaz  Alemdar’a kadar  uzanan birçok hocam  ve arkadaşımın bir ürünüdür. Elbette, kitabı  benim  hazırlamama karar  ve- renlere, kitabının hazırlanması sırasında bana  yardımcı olan  Prof.Dr. Nadir  Suğur’a, Doç.Dr.  Müjgan  Bozkaya’ya, Yrd.Doç.Dr.  Temmuz  G. Şavran’a  ve  kitabın formatlanması ve basılmasında emeği geçen A.Ö.F. Dizgi  Birimindeki değerli insanlara teşekkür  ederim.

                                                                                   Editör  ve Yazar
Prof.Dr. İrfan ERDOĞAN

İçindekiler


Önsöz ............................................................................................................ ix

1. ÜNİTE

Bilim, Toplum, Sosyoloji ve İletişim Bağı............................... 2

BİLİM VE BİLİMSEL AÇIKLAMA................................................................... 3

Bilim ve Bilme............................................................................................... 3

Bilgi Üretimi ve Kontrolü ............................................................................ 5

Birinci Tür İşlevsel Bilgi: Bilim ve Teknolojinin Üretimi ..................... 6

İkinci Tür İşlevsel Bilgi: Yönetimsel Bilgi ............................................ 6

SOSYALİ BİLME VE SOSYOLOJİ.................................................................. 7

Oluşum ve Gelişme: Tutucu Gelenek ......................................................... 7

Oluşum ve Gelişme: Liberal-Demokrat Gelenek ........................................ 11

Oluşum ve Gelişme: Alternatif Yaklaşımlar ............................................... 12

İLETİŞİM, TOPLUM VE SOSYOLOJİ ........................................................... 14

İnsanın Toplumdaki Yeri: İletişimi Anlama İnsanı ve Toplumunu

Anlamadır....................................................................................................... 15

Toplum Tarihi ve İletişim ............................................................................ 15

Sosyal Zaman ve Yerin Kontrolü: İletişim Ağları ....................................... 17

İLETİŞİM VE DOĞASI .................................................................................. 17

İletişim ve Toplumsal Varoluş ..................................................................... 21

Maddi Olanın Üretimi ve Doğası .......................................................... 21

Düşünsel Olanın Üretimi ve Düşünselin Doğası .................................. 22

İnsanın Varoluşunun Güç Yapıları ve İlişkileri İçinde Olması ............ 22

İnsanın Gerçeğin Yerini Alan Sahteyi ve Yalanı Üretmesi................... 23

Ürün ve Hizmetlerin Dağıtımı ve Yaratılan Faydaların Bölüşümü ..... 23

Mübadele ve Dolaşım ............................................................................ 23

Ürünlerin Kullanımı/Tüketimi ............................................................... 24

Üretimden Tüketime Egemenlik ve Mücadelenin Üretimi ......................... 24

İletişimin Doğasıyla İlgili Diğer Özellikler .................................................. 24

İletişimde Mesaj Gönderme ve Alma Olabilir ...................................... 24

İletişimde Bir şey Söyleme, Gösterme veya Yazma Olabilir .............. 24

İletişimde İşaretler Setini Kodlama ve Kod Çözme Vardır ................. 25

Mesaj Alınmasa veya Karşılık Verilmese Bile İletişim Vardır ............... 25

Geri Besleme Çok Çeşitli Anlamlar Taşır ............................................. 25

İletişim Etkileşimsel Olabilir .................................................................. 26

İletişimde Beraberlik, Anlaşma ve Paylaşma Olabilir ........................... 26

İletişimde Ortak Dilin, Kültürün, Alışkanlıkların Paylaşımı

Olabilir de Olmayabilir de .................................................................... 26

İnsanlar Pasif Kabullenici Veya Aktif Olabilirler ................................. 26

Köle de Özgür İnsan da Mesajın Anlamını Yıkıp Yeniden-İnşa

Eder ........................................................................................................ 27

İletişimde Anlam Üretilir ............................................................................. 28

İletişimle Kişisel ve Sosyal Gerçekler İnşa Edilir ................................. 28

İletişimde Gürültü, Anlaşmazlık, Yanlış Anlama Olabilir .................... 28

İletişimde Empati Yokluğu .................................................................... 29

İLETİŞİM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ....................................................... 30

Özet ............................................................................................................... 33

Kendimizi Sınayalım ..................................................................................... 34

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ............................................................ 35

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı .............................................................................. 35

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 36

2. ÜNİTE

Doğaldan Aracılanmışa İnsan İletişiminin Temel Yapısı....... 38

TEMEL YAPILAR .......................................................................................... 39

SOSYALDE İLETİŞİME GEREKSİNİM, NEDENLER VE ÖRGÜTLÜ

YAŞAM KOŞULLARI...................................................................................... 40

İLETİŞİMDE AMAÇ ....................................................................................... 41

Amaçlar Örtüşmeyebilir ............................................................................... 42

Amaç, Tercihlerin En Uygun Olacağını Garantilemez ............................... 43

Amaçlanmış İletişim Amaçlanmamış Sonuçlar Doğurabilir ........................ 43

Amaç Gerçekleştirme Yeni Başlangıçlar Getirebilir ................................... 43

Amaçlı Girişimde Güç İlişkisi ...................................................................... 43

Amaçsız İletişim Olmaz ............................................................................... 44

Birinin Amaçlamadığı Bir Başkasının Amacı Olabilir ................................ 44

Birinin Yapmadıkları “Yaptı veya Yapıyor” Yapılabilir ............................. 45

İLETİŞİMİN ARAÇLARI ................................................................................. 45

Taşıyıcı Araçların Geliştirilmesi .................................................................... 46

Taşıyıcı Araca “İletişimi Yükleme Araçlarının” Gelişmesi........................... 47

Araçlarla İlgili Temel Özellikler .................................................................. 47

İletişimin Araçları: Doğal ve Yapay ...................................................... 47

En Değerli İletişim Aracı: Para ............................................................... 47

Araçların Mülkiyet ve Güç İlişkilerinin Parçası Olması ........................ 48

Araç Örgütlemek İçin Örgütlenmiştir........................................................... 48

Araçların Amaç Dışı Kullanımı .............................................................. 48

Kullanım Olasılığı İle Gerçek Farkı ...................................................... 49

Aracın İletişim Üretimine İzin Vermesi veya Vermemesi .................... 50

İletişim Araçlarının Örgütlü Mekânın Parçası Olması .......................... 50

Aracın “Yapan Özne” Olması ............................................................... 50

İnsanın İletişimin Aracı, Mesajı, Konusu veya Amacı Olması .............. 51

İLETİŞİMİN BAĞLAMI .................................................................................. 51

Bağlam İlişkinin Doğasını Belirler ............................................................... 52

Farklı Bağlamlar İletişim Mekânını Böler .................................................... 52

Farklı Teknolojik Bağlam Geçişsizlik Yaratır ............................................. 52

Bağlam Oluşturma ve Kuramama ............................................................... 52

Araçsal Bağlam: Araçla Kurulan İlişki.......................................................... 52

Tarihsel Bağlam: Öncesiyle Birlikte Kurulan İlişki .................................... 53

Tarihsel Bağlam: Geçmiş ve Şimdi Uyumsuzluğu ..................................... 53

Yer Bağlamı: İletişim Örgütlü Mekânda Olur ............................................ 54

Yere/Mekâna Bağımlılık Asla Ortadan Kaldırılamaz ........................... 54

Örgütlenmemiş Yer Yoktur ................................................................... 55

Yerin Örgütlenmesinin Sonuçları........................................................... 55

Yerin Örgütlenmesi İle O Yerdeki İletişim de Örgütlenir .................. 56

Yerin Örgütlenmesi Özgürlüğün de Örgütlenmesidir .......................... 56

Yerin Örgütlenmesi İstenen Davranışı Getirmeyebilir ........................ 56

Örgütlenen Yer Hem Etkilenen Hem de Etkileyendir.......................... 56

Örgütlü Yeri Konuşturma: Mekanın Dili Olmaz .................................. 57

Zaman Bağlamı: İletişim Örgütlü Zamanda Olur........................................ 57

İletişim Zamandan Bağımsız Olmaz: İletişim Zaman Alır .................... 57

Zaman Geri Döndürülemez.................................................................... 58

Zaman, İletişimi veya İnsanı Değiştiremez .......................................... 58

Zaman Yansız Değildir .......................................................................... 58

Zamanı Örgütleme: Kim Kimin Zamanını Nasıl Örgütlüyor ............... 58

İş ve İş Dışı Zamanın Sömürgeleştirilmesi ............................................ 58

Zamanı Örgütleme: Kâr ve Maliyet Hesabı ........................................... 59

Zamanı Örgütleme ve Kullanım: Özgürlük Gerçeği ve Hayali............ 59

iv İçindekiler

Zaman Örgütleme ve Kullanma Teknolojik Seviyeye Bağlıdır ........... 59

Zamanı Örgütleme ve Kullanım Güç Uygulamasıdır .......................... 59

Zamanın Kontrolü: Hız ve Mesafenin Artırılması ................................ 60

Değerler Bağlamı........................................................................................... 60

İdeolojik Bağlam ........................................................................................... 60

Kimlik Bağlamı ............................................................................................. 61

İLETİŞİM TÜRLERİ ....................................................................................... 61

İLETİŞİM TARZI............................................................................................. 63

İLETİŞİMLE ÜRETİLEN VE İLETİŞİMSEL ÖZELLİKLER .............................. 64

İletişimde Gücün Gücü ve Güçsüzlüğü ..................................................... 65

Mesaj/Haber Alınmadan da İletişim Olabilir .............................................. 66

Bir İletişim Kendiliğinden Oluyor (Normal) Görünebilir .......................... 66

İletişim Normalleştirilmiş Zorunluluk Olabilir ............................................. 66

İletişim Planlanmış Rastlantı ve İşgal İletişimi Olabilir ............................... 67

İletişim ve “Yapan veya Özne” ................................................................... 67

Uyumsuzluk ve Çatışma .............................................................................. 67

İletişimde İstemediğine Direniş ve Mücadele ............................................ 68

İletişimde Sorumluluk .................................................................................. 68

Özet ............................................................................................................... 69

Kendimizi Sınayalım ..................................................................................... 70

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ............................................................ 71

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı .............................................................................. 71

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 71

3. ÜNİTE

Biyolojik, Kişisel ve Kişiler Arası Yapılar............................... 74

BİYOLOJİK SİSTEMDE İLETİŞİM ................................................................ 75

İÇSEL SİSTEMDE İLETİŞİM VE SOSYALLİK ............................................... 77

Kendisiyle İletişimin Karakterleri ................................................................ 77

Kendiyle İletişimin Temel Aşamaları .......................................................... 81

KİŞİLER ARASI SİSTEMDE İLETİŞİM............................................................ 82

Kişiler Arası İletişimde Amaçlar ve Sonuçlar............................................... 83

Kişiler Arası İletişimde Araçlar ..................................................................... 84

Kişiler Arası İletişimi Üretim ve Üretim Tarzı ............................................ 86

Kişiler Arası İletişimle Üretilenler ............................................................... 88

İletişim İlişkileri ............................................................................................. 90

İlişki Kurma, Kendini Açma, Bağlanma ve Muhafaza Etme................. 90

İlişki Geliştirme, Yakınlaşma ve Belirsizlik Azaltma ............................ 91

İlişkide Sorun ve Çözümler .......................................................................... 93

SOSYAL İLİŞKİDE SÖZLÜ İLETİŞİM ............................................................ 96

SOSYAL İLİŞKİDE SÖZSÜZ İLETİŞİM ......................................................... 97

Sözlü İletişimin Egemenliği .......................................................................... 97

Ortak Kod Gerekliliği.................................................................................... 97

Sözsüz İletişim Türleri ................................................................................. 99

Mekân ve Mekânda Mesafe Tutma (Proxemics) .................................. 99

Dokunma: Haptics .................................................................................. 99

Jestler: Kinesics........................................................................................ 100

Bakışlar: Occulecsics............................................................................... 100

Zaman : Chronemics............................................................................... 100

Ses Dili: Paralanguage ............................................................................ 101

Maddeler: Artifacts .................................................................................. 101

Şziksel Görünüm.................................................................................... 101

Sözsüz İletişimin İşlevleri.............................................................................. 101

Özet................................................................................................................ 103

Kendimizi Sınayalım...................................................................................... 104

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ............................................................ 105

İçindekiler v

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı .............................................................................. 106

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 1064. ÜNİTE

Örgütsel Yapılar ve İletişim.................................................... 108

ÖRGÜTLÜ YAŞAM VE İNSAN ..................................................................... 109

ÖRGÜTSEL BAŞLANGIÇ VE GELİŞME ....................................................... 110

Örgüt Oluşumu ve Gelişmesinin Temel Koşulları ...................................... 112

Kaynak Kullanımı .................................................................................. 112

İnsan Kaynağı.......................................................................................... 113

Çevresel Doğal Kaynaklar ..................................................................... 114

Teknoloji Kullanımı ve Teknolojik Gelişme ........................................ 114

İş Bölümü ................................................................................................ 115

Enformasyon Akışını Yönetim Kapasitesi.............................................. 115

Örgüte Katılma ........................................................................................ 115

ÖRGÜT YAPISI VE İLİŞKİLERİ..................................................................... 116

Genel Özellikleri ........................................................................................... 116

Örgütsel Yönetim, Faaliyet ve Kontrol ........................................................ 117

ÖRGÜT VE AMAÇLARI................................................................................. 120

ÖRGÜTSEL İŞLEVLER .................................................................................. 124

Fonksiyon, Amaç ve Faaliyet Bağı............................................................... 125

ÖRGÜTSEL DE⁄İŞİM VE DİRENİŞ ............................................................. 126

Değişim .......................................................................................................... 126

Değişime Karşı ve Değişim İçin Direniş...................................................... 128

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ................................................................................... 129

İLETİŞİM YAPILARI VE İŞLEVLERİ ............................................................. 130

İşlevler............................................................................................................ 130

Yapılar .......................................................................................................... 131

ÖRGÜTTE VE ÇEVREDE İLETİŞİM ATMOSFERİ......................................... 131

Örgütün İç Çevresi ve Örgüt İçi İletişim .................................................... 132

Örgütün Dış Çevresi ve Dışla İletişimi ....................................................... 133

ÖRGÜTLÜ YAPILARDA MEDYA KULLANIMI............................................. 135

ÇATIŞMA VE ÇÖZÜM................................................................................... 136

Özet ............................................................................................................... 138

Kendimizi Sınayalım ..................................................................................... 139

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ............................................................ 140

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı .............................................................................. 140

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 1415. ÜNİTE

Kitle İletişimi: Sosyal Anlam, Gelişim, Örgütlenme ve

Örgütsel İlişkiler ...................................................................... 142

KİTLE İLETİŞİMİNİN SOSYAL ANLAMI ...................................................... 143

KİTLE İLETİŞİMİNİN GELİŞİM TARİHİ ........................................................ 146

Sözün Sembollerle Kaydı ............................................................................ 149

Gazete ve Dergiler .................................................................................. 151

Kitap ve Kitap Basımı ............................................................................. 152

Sözün ve Görüntünün Kaydı: Mekanikselden Analog ve Dijitale ............. 154

Hareketsiz Görüntü Kaydı: Fotoğraf ...................................................... 154

Optik Telgraf, Telli ve Telsiz Telgraf ................................................... 155

Telefon ve İletişim Uyduları................................................................... 156

Sesin Kaydı: Fonograftan Teyp, CD ve DVD’ye ................................... 156

Sesin Yayını: Radyo ................................................................................ 157

Hareketli Resim ve Sinema..................................................................... 157

Televizyon ............................................................................................... 158

ÖRGÜTLENME VE BİÇİMLERİ .................................................................... 159

Örgütlenme Biçimleri I: Genel Yapılanma .................................................. 160

vi İçindekilerÖrgütlenme Biçimleri II: Medya Sahipliği ................................................... 161

Örgütlenme Biçimleri III: Amacına, Ürün Karakterine,

Faaliyet Alanlarına veya CoğraŞk Kapsamlarına Göre

Örgütlenme Yapıları .................................................................................... 163

ÖRGÜTSEL İLİŞKİLER ................................................................................... 164

Özet................................................................................................................ 170

Kendimizi Sınayalım...................................................................................... 171

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ............................................................ 172

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı .............................................................................. 172

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 172


6. ÜNİTE

Kitle İletişiminde Üretim, Dağıtım, Tüketim,

Kontrol ve Yaklaşımlar ........................................................... 174

KİTLE İLETİŞİMİNDE ÜRÜN ÜRETİMİ ....................................................... 175

Genel Sosyal ve Teknolojik Üretim ............................................................. 175

Kitle İletişimine Gereksinim ve Kitle İletişiminde Örgütlerin

Üretilmesi....................................................................................................... 176

Kitle İletişimi Denen Ürünlerin Üretimi....................................................... 176

İzleyicilerin, Dinleyicilerin, Okuyucuların, Kullanıcıların, Tüketicilerin

Üretimi ........................................................................................................... 176

PROFESYONELLER PRATİKLER VE PROFESYONEL İDEOLOJİLER ......... 177

Profesyonelin Oluşumu, Pratikleri ve Sorunlar ........................................... 179

Profesyonel Pratikler Sorunlarına Çözümler................................................ 182

İCERİĞİN BİÇİMLENDİRİLMESİ VE TEMSİL................................................ 183

İçeriğin Biçimlendirilmesi ............................................................................. 183

Medyada Temsil ve Temsilin Karakteri ....................................................... 185

KİTLE İLETİŞİMİNDE SOSYAL SORUMLULUK VE DENETİM ................... 187

Medya ve Sosyal Sorumluluk ...................................................................... 187

Kitle İletişiminde Denetim ............................................................................ 188

Devlet Yasaları ve Sansür ...................................................................... 189

Kontrolün Çok Merkezli Olması ............................................................ 190

Medya Özgürlüğü.................................................................................... 191

Özdenetim ............................................................................................... 192

Meslek Ahlakı, Meslek İlkeleri ............................................................... 193

KİTLE İLETİŞİMİ ÜRÜNLERİNİN DAĞ⁄ITIMI................................................ 193

Altyapı Araçlarının Dağıtımı ......................................................................... 194

Ürün Dağıtımı................................................................................................ 194

KİTLE İLETİŞİMİNDE TÜKETİM................................................................... 195

KİTLE İLETİŞİMİ ÜZERİNDE DÜŞÜNME YAKLAŞIMLAR VE

AÇIKLAMALARI ............................................................................................ 196

Hümanist Gelenek, İlerici ve Simmelci Çatışma Teorisi Yaklaşımları ...... 196

Pozitivist Gelenek: Deneysel Laboratuar Yaklaşımları .............................. 197

Pozitivist Gelenek: Alan Araştırması Yaklaşımları....................................... 198

Post-Modern, Post-Pozitivist, Liberal-Çoğulcu Yaklaşımlar......................... 198

Türkiye .......................................................................................................... 199

Özet ............................................................................................................... 201

Kendimizi Sınayalım ..................................................................................... 202

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ............................................................ 203

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı .............................................................................. 203

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 204


7. ÜNİTE

Yeni Teknolojilerle Aracılanmış İletişim............................... 206

YENİ TEKNOLOJİLER .................................................................................. 207

Yeni Teknolojik Araçlar ................................................................................ 207

Yeni Teknolojilerin Getirdikleri ve Götürdükleri ....................................... 208

İçindekiler vii

İNTERNETİN GELİŞMESİ ............................................................................. 211

TEMEL ÖZELLİKLER, YAPI VE KONTROL ................................................. 214

Temel Araçsal Yapı ve Kavramlar .............................................................. 214

Ürün Biçimlendirme .................................................................................... 216

Örgütlenme ve Kontrol: Genel..................................................................... 217

Devlet Kontrolü............................................................................................. 219

Siber Uzay Ekonomisi................................................................................... 219

KULLANICILAR VE KULLANIM BİÇİMLERİ ................................................ 222

Kullanım Biçimleri ....................................................................................... 222

Kötü Kullanım .............................................................................................. 223

Örgütlü Kullanım: Profesyonelliğin İnternete Transferi ............................ 224

İNTERNETİN SOSYAL ANLAMI VE SONUÇLARI ........................................ 225

İnternetin Demokratik Katılma Sağlaması ................................................... 225

İnternetin Bilgi Toplumunu Getirmesi ....................................................... 226

İnternetle Ağ Toplumunun Gelmesi ........................................................... 227

İnternetin Var Olan Değerleri, Örgüt Biçimlerini ve

GüçYapılarını Değiştirmesi .......................................................................... 228

İnternetin Kitleleri Güçlendirmesi (Empowerment) .................................. 229

Sosyal Medya ................................................................................................ 230

Özet................................................................................................................ 232

Kendimizi Sınayalım...................................................................................... 233

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ............................................................ 234

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı .............................................................................. 234

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 235


8. ÜNİTE

Ulus İçi ve Uluslararası Sistem............................................... 238

ULUS İÇİ SİSTEM .......................................................................................... 239

Maddi Üretim ve Bilinci .............................................................................. 239

Özel Sektörde Maddi Üretim ....................................................................... 241

Kamu Sektöründe Maddi Üretim ................................................................ 243

Toplum Yönetimi ve Bilincin Üretimi.......................................................... 244

Seçimler ve Demokrasi Süreçleri ........................................................... 245

Meşrulaştırılmış Güçle Üretim ............................................................... 245

Eğitim Sistemi .......................................................................................... 246

Özel ve Kamu İletişim Sistemi ve İletişimin Kontrolü ........................ 247

Özel ve Kamu Sosyal Yardım, Eğlence, Spor ve Dinlenme Yapıları .. 248

Kültürel, İdeolojik ve Duygusal Üretim ............................................... 248

ULUSLARARASI SİSTEM................................................................................ 251

Yerin Kullanımı ve İletişimin CoğraŞk Politikası ....................................... 253

Uzayın Kullanımı: Ekonomi, Bilgi ve Kontrol ............................................ 254

Sermayenin ve Emeğin Uluslararasılaşması................................................. 255

İletişim Teknolojileri, Örgütsel Yapılar ve Yapı Transferi ......................... 256

İletişim Teknolojileri ve Yapıları ............................................................ 256

Örgütsel Yapılar, Transfer ve Transferin İşleyişi................................... 258

Profesyonellik, Ürün Biçimleri ve İlişkileri ................................................ 260

Profesyonellik ......................................................................................... 260

İletişim Ürün Biçimleri ve Pazar İlişkileri ............................................. 261

İletişim Politikaları ....................................................................................... 263

Özet ............................................................................................................... 264

Kendimizi Sınayalım ..................................................................................... 265

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı ............................................................ 266

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı .............................................................................. 266

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar ............................................... 267
Share:

Translate

Çok Okunanlar

YENİLER

Blog Arşivi

Labels Etiketler

Burs ve Kitap

Kitaplar BEDAVA

Kitaplarımın hiçbiri kesinlikle satılık değildir (olası istisnai durum için lütfen okuyun). Gerçi birkaç öğrenciye burs vermek için  bi...