Türkiye'de Gazetecilik ve bilim iletişimiG: Ü: İletişim Fakültesi Yayınları, 2007

TÜRKİYE’DE GAZETECİLİK VE BİLİM İLETİŞİMİ

YAPISAL ÖZELLİKLER

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 İrfan Erdoğan

GİRİŞ

ARAŞTIRMA KONUSU, SORUN VE AMAÇLAR
Kitle iletişim araçları, özellikle gazeteler ülkenin kültür, ekonomi ve siyasal hayatıyla ilgili önemli toplumsal kurumlardır. Bu kurumlarla ilgili bilgilerin toplanması, bunların değerlendirilmesi, kuramsal yapılara bunların bütünleştirilmesi ve böylece kuramsal açıklamalarla bu kurumların belli koşullardaki doğasının anlaşılması akademik bağlamda oldukça önemlidir. Bu önem aynı zamanda, medyayla ilgili toplumsal politikaların belirlenmesi, sorunların anlaşılması ve geçerli çözüm önerilerinin getirilmesinde de kendini gösterir. Dolayısıyla hem akademik hem de yönetimsel bağlamlarda veri toplama ve değerlendirme, özlüce araştırma yapma kaçınılmaz olmaktadır.

Türkiye’de gazetecilik üzerine yapılan araştırmalar giderek artmaktadır, fakat gazetecilikte bilim iletişimi konusunda temeli oluşturacak yapılmış bir çalışma yapılmamış bulunmaktadır. Bu çalışmanın konusu, özellikle ABD’de medyasında uzun zamandan beri olan ve Türkiye’de de yapıldığı halde şimdiye kadar pek önem verilmeyen bilim iletişiminin, Türkiye’de gazeteciliğin yapısı ve bilim iletişiminin bu yapı içinde yerinin incelenmesini içermektedir.

Bu araştırma bilimsel ve yönetimsel bağlamlarda, aşağıdaki amaçlara, olası fayda ve sonuçlara sahiptir:
Bilim haberlerinin üretim biçimleri, bu kuruluşların sermaye ve ortaklık yapıları, altyapı koşulları mali yapıları, profesyonel kadroları gibi yapısal özellikleri ile ilişkilidir. Bu nedenle bu kuruluşların, bilim iletişimi bağlamında bir envanterinin oluşturulması, bilim gazeteciliği ile ilgili yapılacak çalışmalar için temel bilgileri sağlayacaktır.

Bilim gazeteciliği ile ilgili imkanların tanınması programların oluşturulmasında temel teşkil edecektir.
Araştırma bu güne kadar ciddi verilere dayandırılamayan Türkiye’de gazeteciliğin yapısını ortaya çıkaracak, bu yolla bu alanda çalışmak isteyenlere temel teşkil edecektir.
Türkiye’de gazeteciliğin içinde bulunduğu koşulları tanımlamak bu alanda gereksinimlerin tespiti ile birlikte yeni projeleri imkanlı kılacaktır.

Bu çalışma gazetecilik alanında lisans üstü çalışmalar içinde temel veri kaynağı olacaktır. Bu alanda yapılan çalışmalar bu tür çalışmaların üstüne inşa edilecektir.

Bugüne kadar basının örgüt ve sermaye yapısı, üretim süreçleri ile ilgili araştırma ve bilgi yetersizliği, konu ile ilgili sağlıklı kamusal politikaların oluşturulmasına izin vermemiştir  Çalışma hem basının nicel ve nitel özelliklerinin tespiti hem de bu çalışma içinde oluşacak veri tabanının bu alanda politika geliştirecek kurum ve kuruluşlar, araştırmacılar için bir tür envanter içeren bir kaynak esere dönüştürülecektir.

Türkiye’de yayın kuruluşlarının yapıları hakkında sağlıklı bir veritabanı da yoktur. Bu çalışma TÜBİTAK tarafından yürütülecek “Bilim İletişimi” çalışmalarına bu bağlamda ilk başlangıcı oluşturacaktır.
Yerel basının nicel bilgilerinin ve araştırma verilerinden analiz ile elde edilen bulguların bir kitap içinde toplanmasıyla bu alanda kaynak eser yaratılacaktır.

Yukarıdaki ve kuramsal tartışma ve ilgili incelemelerde ayrıntılandırılan gerekçelerle belirlenen araştırma konusu, amacı, fayda ve sonuçlara bağlı olarak tasarlanan araştırmada aşağıdaki sorunlar üzerinde duruldu:

1. Gazetelerin genel yapısı: Şirketin türü, ortaklık ve sermaye yapısı, üretimden dağıtıma kadar olan ürün üretimi aşamalarında var olan teknik olanaklar, gazetenin periyodu, tirajı, nerelere ve nasıl dağıtıldığı, çalışan personel ve personelin niteliği gibi faktörler belirlendi.

2. Bilim iletişimi kadrosunun temel doğası: Bilim haberleri üreten kadronun varlığı veya yokluğu, bunun nedenleri, varsa sayısı, uzmanlığı ve eğitim durumu saptandı.

3. Bilim iletişimi üretiminin temel doğası: Gazetelerin bilim iletişimine ne kadar yer verdiği ve nedenleri, hizmeti nasıl verdiği, bilim eki hazırlaması veya hazırlamamasının nedeni, bilim haberine kimin nasıl karar verdiği, bilim iletişiminde üzerinde durulan konular ve haber kaynakları belirlendi.Share:

Translate

Çok Okunanlar

YENİLER

Blog Arşivi

Labels Etiketler

Burs ve Kitap

Kitaplar BEDAVA

Kitaplarımın hiçbiri kesinlikle satılık değildir (olası istisnai durum için lütfen okuyun). Gerçi birkaç öğrenciye burs vermek için  bi...